Verslag Koudbi Koala over beleid “Adoptiekinderen”

Voorzieningen, werving en verantwoording   |   geschreven op zondag, 07 december , 2014

Vertaling Parainage ( financieel adoptieplan) 25 november 2014

Verslag van Koudbi Koala, directeur Association Benebnooma over beleid "adoptiekinderen":

De creatie van een adoptie.

De adoptie vereist de creatie van een partnerschap tussen Benebnooma en een individu/een groep/een NGO/Stichting welke hier “partner”wordt genoemd. Een getekende overeenkomst die de functionering, de rechten en plichten van elke partij vast legt: de partner zorgt voor het vinden van adoptiefouders, werven van fondsen, het overbrengen van inlichtingen over de kinderen naar de adoptiefouders, en vervolgens voor het storten van de fondsen per trimester op Benebnooma om de begunstigde leerlingen te beheren: zij geeft per trimester rekenschap van haar financieel beheer en van de positie van elk kind, wat betreft de volgende items: de gezondheid, de scholing, de kleding, de voeding waaraan nog toegevoegd de vakantiekolonies en feesten. Achter dit partnerschap staan de adoptiefouders, Benebnooma en de kinderen.

Zie verder:

De aanwerving van de kinderen.

Het profiel van de kinderen: De werving interesseert zich voor schoolgaande  geheel weeskinderen ( beide ouders overleden), half wezen (een ouder overleden) of van zeer armoedige ouders (beide ouders leven maar zijn zeer arm),  uitgaande van een lijst schoolgaande kinderen in moeilijke positie die in het bezit is van de Directie van de Sociale Dienst en Nationale Solidariteit; sommigen schrijven zich rechtstreeks bij de Stichting Association Benebnooma in.
 Hieraan worden enkele criteria toegevoegd: Het goede schoolresultaat (6/10 voor de basisschool); niet zijn blijven zitten en van een leeftijd die redelijk is voor de te bezoeken klas.
 De inschrijvingen worden gedaan bij de Sociale Dienst of bij Benebnooma; het kind is pas aangenomen na uitvoering van een sociaal onderzoek die de noodzaak aantoont of het kind ondersteunt moet worden en de aanvaarding van een adoptiefouder voor zijn begeleiding. Een kind per gezin kan van de adoptie genieten, uit zorg een kans aan een belangrijk aantal gezinnen te kunnen geven.

De uitsluitingen en vervangingen

De scholen in Burkina kennen een schoolplicht van zes (06) tot zestien(16) jaar, het kind moet het belang van naar school gaan kennen en zou normaal het basis diploma en het getuigschrift van de eerste cyclus moeten behalen, die hem in staat zal stellen mee te dingen naar opleiding in publieke sector of zich in te schrijven bij een technische beroepsopleiding.
 Daarentegen begeleidt de adoptie het kind tot aan het verkrijgen van het Einddiploma (BEPC)..Het einddiploma middelbare school was voor sommigen een plus en een luxe die niet aan alle kinderen gegeven is zelfs als men het zou wensen. Aldus, het kind van de kleuterschool tot einde basisschool mag slechts een keer blijven zitten per cyclus. Van de 6de tot de 3de , heeft het slechts een keer recht op zitten blijven en van de 2de tot de laatste ook.
 Een kind dat in de examenklas is gezakt, heeft slechts kans op een herkansing om het in staat te stellen een diploma te behalen. Na het behalen van het diploma nemen we afscheid of indien het dat wil kan het naar een leertijd in een vak vragen.
 Een adoptiefkind wordt vervangen indien het niet meer voldoet aan de vereiste regels van de adoptie: te veel doubleren, niet aanwezig zijn, uitsluiting vanwege onvoldoendes, weigeringen tot het leren van een vak. Het uitgesloten kind wordt vervangen door een ander kind. Twee kinderen uit het gezin mogen niet geadopteerd worden want wij hanteren het systeem waarin wij denken dat we een kans moeten geven aan veel gezinnen die een voordeel moeten krijgen tot adoptie voor het schoolbezoek van de behoeftige kinderen.

Werkterreinen

De wil van de partners is het ondersteunen van het kind en wel zodanig dat er geen belemmering is voor het slagen op school: daartoe worden de volgende delen op zich genomen:

Gezondheid
 Er wordt helemaal zorg gedragen voor de gehele gezondheidszorg voor de kinderen: recepten, medische onderzoeken, chirurgische ingrepen, ziekenhuisopnamen enz.... Een jaarlijks medisch bezoek wordt voor hen ten minste voor de maand september voor het nieuwe schooljaar vastgelegd.

School
 Dit deel behelst alles wat te maken heeft met school: schoolonkosten, schoolmiddelen, examenkosten, plaatsingskosten, bijlessen, enz...

Voeding
 Voedselgeld wordt per trimester overgemaakt voor elk adoptiefkind te weten 15000 CFA [€ 22,87], helaas, dit gegeven is niet de goede geweest, want sommige ouders, voogden, hebben niets van deze keuze begrepen.Dit voedselgeld waarvan de doelstelling is ieder kind in de gelegenheid te stellen om te kunnen rekenen op een dagelijkse maaltijd en het hoofd te bieden aan hun kleine behoeftes zonder op hulp van de stichting te leunen wegens de afstanden tussen huis en school is gestort voor andere doeleinden. Bijv.: dit voedselgeld word aangewend om de barretjes te bezoeken ten koste van de kinderen. Dus heeft de adoptiedienst  in de plaats van de maandelijkse bijdrage  gekozen voor het aan de gezinnen geven van driemaandelijkse voedselpakketten. Sommige kinderen genieten bovenop deze gift van een abonnement bij de kantine.

Kleding
 Dit deel wordt twee keer per jaar voor rekening genomen: Aan het eind van het jaar bij “de kerstboom” en tijdens de dag van het Afrikaanse kind; er wordt een uniform genaaid voor alle adoptiefkinderen. De kinderen die bijzondere behoeftes hebben, genieten van een ondersteuning voor kleding ( pull-over voor de koude periodes of andere outfits omdat zij die in het geheel niet hebben). De schooloutfits worden meegerekend in de scholing.

Vakantiekolonies en vakantiekampen
 Ingesteld om de kinderen te motiveren en de op school goed werkende kinderen in staat te stellen om te spelen en hun vakantie nuttig te besteden; deze vakantie kolonies hebben elke twee (2) jaar plaats tot geluk van ieder. Men moet de kinderen, die op school al goed  werken aan te moedigen, en om bij de anderen meer ijver op te wekken voor schoolvlijt om een stralende toekomst voor te bereiden. De kosten voor deze vrije tijdsbesteding komen voort uit de bijdragen van de adoptiefouders maar eveneens uit bepaalde goede doelen.

Pedagogische ondersteuning
 Deze rubriek behandelt de functionering en het volgen van de activiteiten van de adoptie. Hij behelst de volgende elementen:

. Brandstof voor de verplaatsingen
 . telefoon/internet
 . de vormingsdagen of bijscholingen
 . missies in het kader van de adoptie
 . postzegels
 . salarissen van het personeel
 . kantoorbenodigdheden
 . bankkosten
 . onderhoud van materiaal en dienstbromfietsen
 . enzovoort

Bijlessen
 Naast de normale lessen, heeft de adoptiestaf bijlessen ingesteld om het niveau van de adoptiefkinderen op te vijzelen voor in examenklassen: 2de -5de jaar basisonderwijs;laatste jaar basisschool - brugklas

Drie (03) begeleiders worden aangetrokken voor deze taak en worden maandelijks betaald. De normale betaaltarieven voor leraren zijn 3000 CFA [€ 4,57] per uur, terwijl we in een uitzonderlijke positie zitten, aanvaarden deze leraren om deze kinderen die er werkelijk behoefte aan hebben te begeleiden.

Diversen
 Deze diversen behelzen alle punten die niet behandeld zijn in de reeds vermelde rubrieken maar waarvan de niet-realisatie voor het kind een handicap is voor het succes op school van het kind. Bijv.: Aanschaf van een fiets wanneer het kind erg ver van zijn school woont; herstel of bouw van het woonhuis.

Vooruitzichten:

De Creatie:
 Van een opvangstructuur voor de kinderen is een urgentie en noodzakelijkheid: in geval van misbruik – verlies van beide (02) ouders – het niet bestaan van secundaire instellingen op de plaats waar het kind verblijft, enzovoort.

Het van nabij volgen:
 . Een van nabij volgen kan een oplossing bieden voor de meerderheid van problemen die de adoptie kan tegen komen: school, gezondheid, voeding, kleding.
 . Installatie van een bureau voor ouders/voogden van de adoptiefkinderen
 . Aanmoedigen van bewustzijnsvorming bij ouders/voogden tijdens ontmoetingen voor het kennen van het belang van hun bijdrage in het volgen van het kind
 . Regelmatige herinnering van verplichtingen van ouders/voogden in de regie van de opgenomen kinderen.

Association Benebnooma  |  Koudbi Koala  |  25 november 2014
Vertaling uit het Frans: Geneviève Hoogveld [bestuurslid SSB]